fbpx

Sentez Diş – Beylikdüzü ve Silivri

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

ÖZEL SENTEZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR HASTA AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: 01.09.2021

Sante Dent Ağız ve Diş Hizmetleri Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi (“Klinik” veya “Sentez Diş” olarak anılacaktır) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat kapsamında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Veri                             : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Özel Nitelikli Kişisel veri        : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Kişisel Verilerin İşlenmesi     : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem

Veri Sorumlusu                      : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişi olarak Sante Dent Ağız ve Diş Hizmetleri Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi (“Klinik”)

Veri İşleyen                            : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Aydınlatma yükümlüsü muhatap Veri Sorumlusu, İstanbul ticaret sicili’ne XXXX sicil numarası ile kayıtlı, XXXXX mersis numaralı ve “Cumhuriyet Mahallesi Beycity Çarşı Beylikdüzü / İstanbul” adresinde ticari merkezi bulunan “Sentez Diş” marka veya ticari işletmesi altında faaliyet göstermekte olan Sante Dent Ağız ve Diş Hizmetleri Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi’dir.

 

İşlenen Kişisel Veriler:

  • Kimlik bilgileriniz: Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere adınız, soyadınız, T.C. numaranız, pasaport numaranız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kimlik verilerinizle birlikte cinsiyetiniz, doğum tarihiniz gibi veriler, bizimle sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kurmuş olmanız ve paylaşmış olmanız halinde bu platformda kullandığınız müstear/takma (“nickname”) adlarınız,
  • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, sabit ve cep telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, instagram vb. sosyal medya hesap bilgileriniz,
  • Ses ve görüntü kayıtları : Kliniğimiz çağrı merkezi ile yaptığınız sesli görüşme kayıtlarınız, kliniğimiz içinde yer alan güvenlik kameraları ile yapılan kayıtlar, tıbbi görüntüleme kayıtları,
  • Finansal ve Sigortaya İlişkin Veriler: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, fatura keşide edilebilmesi için gerekli olan bilgileriniz gibi finansal verileriniz, SGK ya da özel sigorta verileriniz,
  • Sağlık Bilgileriniz: Tıbbi teşhis ve tedavi sürecinde merkezimizde yapılan her türlü tıbbi işleme ilişkin kayıtlar, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz, tıbbi görüntüleme bilgileriniz, gerekli olduğu ölçüde önceki döneme ilişkin sağlık verileriniz, tedavi geçmişiniz, teşhis ve/veya tedavi sürecinde elde edilen her türlü sağlık verileriniz,
  • Web sitemiz, instagram hesabımız, facebook hesaplarımız üzerinden bizimle paylaşmış olduğunuz verileriniz, çerez verileri,

Burada sayılanların dışında tıbbi teşhis ve tedavi sürecinin yürütülebilmesi, gerekli planlamanın yapılabilmesi, tarafınızla iletişim kurabilmemiz, sizi ilgilendirebilecek konularda bilgi verilebilmesi, kampanya ve yeniliklerden haberdar edilebilmeniz, sözleşme ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için doğrudan tarafınızca sağlanan başkaca kişisel verilerin elde edilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmesi de söz konusu olabilecektir.

 

Verilerin Elde Edilme Yöntemi :

Kişisel verilerinizin bir bölümü bizzat tarafınızca; bir kısım bilgileriniz ise Klinik içi kapalı devre kamera kayıtları, giriş çıkışlarda alınan ziyaretçi kayıtları vb. gibi fiziksel ya da elektronik yollarla temin edilmektedir. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz ve bunların elde edilme yöntemleri, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Görüntü (CCTV) ve ses kayıt cihazları, çerezler veya diğer vasıtalarla otomatik toplanan kişisel veriler.

Veri Sahibi Tarafından Sağlanan Kişisel Veriler: Fiziksel olarak ya da telefon, sosyal medya hesapları, whatsapp, web sitemiz ve sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız her türlü kişisel veriler.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: İş ortakları, tıbbi görüntüleme merkezleri, laboratuvar gibi diğer üçüncü kişilerin (daha önce bu kişilere sağlamış olduğunuz izniniz kapsamında) ilettikleri kişisel veriler.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:

Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, Klinik tarafından sunulmasını talep ettiğiniz/etmek istediğiniz tedavi ve bakım hizmetlerinin sunulabilmesi, tıbbi ihtiyaçlarınız doğrultusunda gerekli tedavilerin uygulanabilmesi; uygulanan tedaviler sonrasında Klinik personeli tarafından durumunuzun takip edilmesi; sağlık hizmetlerine ilişkin faturalama, muhasebe işlemleri ve sigorta işlemlerine ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi; Klinik’in sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılması ve denetiminin sağlanması; Klinik ve hizmetlerinin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve Klinik’in hukuki ve sözleşmeden doğan işlemlerinin yürütülmesi ile fiziki güvenliğin sağlanması amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz gerekli aydınlatma yapılmadan ve mevzuatta tanımlanan istisnai durumlar hariç açık rızanız alınmadan işlenmemektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın ancak ve ancak yasal zorunluluklar veya kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile sınırlı olarak ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak tıbbi teşhis ve tedavi sürecinin yürütülebilmesi, gerekli planlamanın yapılabilmesi, tarafınızla iletişim kurabilmemiz, sizi ilgilendirebilecek konularda bilgi verilebilmesi, kampanya ve yeniliklerden haberdar edilebilmeniz, sözleşme ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için amaçla sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri:

Kişisel Verileriniz kliniğimizle aranızda ilişki devam ettiği sürece ve ilgili mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklanacak olup süreye ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmaması halinde Kişisel Veriler veri işlendiği zaman yürütülen faaliyet amacının gerçekleşmesine kadarki süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz tıbbi teşhis ve tedavi süreci devam ettiği sürece amaçla sınırlı olarak işlenmekte sonrasında veri saklama amacı sona erene kadar ve mevzuat gerektirdiği sürece saklanmaktadır.

Klinik için kapalı devre kamera kayıtları da en fazla 6 ay süre ile saklanmakta sonrasında silinmektedir. Kişisel verilerin saklanmasına ve imhasına

Veri Güvenliği:

Gerek fiziksel ve gerekse dijital ortamda saklanan tüm verilerle ilgili yeterli ve makul önlemler alınmış olup toplanan ve işlenen tüm verilerin korunmasına ilişkin sorumluluk tarafımıza aittir.

Bu kapsamda özel nitelikli verilerinizle ilgili olarak verilerin muhafaza edildiği ve işlendiği gerek fiziksel ve gerekse elektronik ortamlarla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun görüş ve tebliğlerine uygun gerekli alt yapı çalışması yapılmıştır. Tüm çalışanlarımız konuyla ilgili olarak düzenli olarak eğitimlere katılmakta ve veri güvenliğinin sürekliliği için gerekli denetim ve kontroller gerçekleştirilmektedir.

Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması :

Klinik tarafından toplanan/elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8 ile 9.maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda, sağlık durumunuz hakkında konsültasyon amacıyla Klinik ile bağlantılı doktorlar ve sağlık personeli ile paylaşılmaktadır.

Bir kısım kişisel verileriniz örneğin fatura keşide edilmesi, vergi beyannamesi verilmesi gibi yükümlüklerimizin yerine getirilmesi için danışmanlık aldığımız mali müşavirlik firması, vergi dairesi gibi makamlarla paylaşılmaktadır.

Yukarıda sayılan zorunluluklar dışında kimi durumlarda olası teşviklerin veya maliyetlerin hesaplanması vb. gibi amaçlarla bir kısım kişisel verileriniz bazı danışmanlık firmaları, işbirliği yapılan kuruluşlar, avukatlar, mali müşavirlerle de söz konusu amaçla sınırlı kalmak kaydı ile- paylaşılmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ancak tıbbi teşhis ve tedavi sürecinde mutlak bir gereklilik olması halinde, değerlendirme ve konsültasyon yapılması gibi amaçlarla sınırlı olarak ve gerektiği ölçüde kurumumuzda görevli olan ya da harici hekimlerle ve laboratuvarlarla, tıbbi görüntüleme merkezleri ile, sağlık hizmetinin finansmanı ve benzeri amaçların gerçekleştirilebilmesi amacı ile bize bildirmiş olduğunuz özel sağlık sigorta şirketiniz, sosyal güvenlik kurumu ile paylaşılabilmektedir.

Özel ve genel nitelikli verileriniz yasal zorunluluklar kapsamında mevzuata uygun olarak ve gerekli olduğu ölçüde ve sınırlı olarak ilgili emniyet birimleri, T.C. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bir kısım idari birimlerle paylaşılabilmektedir.

Verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

KVKK Kapsamında Haklarınız :

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme, düzeltilen veya silinen verilerin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen veriler münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği takdirde aleyhe ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Konuyla ilgili her türlü taleplerinizi kimliğinizi tevsik eden belgelerle aşağıda belirtilen Klinik adresimize iadeli taahhütlü gönderi ya da şahsen yapacağınız yazılı başvuru ile ya da güvenli elektronik imzalı olarak ya da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), mobil imza ya da bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan   aşağıda belirtilen eposta adresimize iletebilirsiniz. Başvuru sahibinin kimliğinden şüphe duyulması halinde başvuranın hak sahibi olduğunun teyit edilmesi için sizinle telefon ya da başka yollarla iletişime geçmemiz söz konusu olabilecektir.

Klinik tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin detaylı bilgi içeren Kişisel Verilerin Korunması Politikamız ve Gizlilik Politikamıza buradan ulaşabilirsiniz.

Sante Dent Ağız ve Diş Hizmetleri Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi

Adres : Cumhuriyet Mahallesi Beycity Çarşı Beylikdüzü / İstanbul

Eposta : bilgi@sentezdis.com